Laatste update: 1 september 2023

Dileoz nv is toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privacy. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 en andere relevante wetgeving in België.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de volgende contactgegevens:

 

Dileoz nv

Excelciorlaan 3
1930 Zavemtem
info@dileoz.com
DPO@dileoz.com
+32 (0)2 880 18 07

 

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Onder meer volgende persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door Dileoz verzameld en verwerkt worden:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Identificatiegegevens (vrijwillig of in uitvoering van een overeenkomst en/of overheidsopdracht) verstrekt door klanten of hun medewerkers of andere betrokkenen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel, mandaten…
 • Werkgerelateerde informatie (zoals functie, salarisgegevens, arbeidscontract en statuut)
 • Bankgegevens voor loonbetalingen
 • Belasting- en sociale zekerheidsinformatie
 • Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens ontvangen van andere overheidsinstanties (steden, gemeenten, OCMW’s, zorgbedrijven, hulpverleningszones, RSZ, 2de pensioenpijlerinstanties…) in het kader van sociale dienstverrichtingtaken.

 

2. Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Dileoz verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Voor het kwaliteitsvol kunnen uitvoeren van onze dienstverlening m.n. het verrichten van sociale dienstverrichtingstaken op basis van een contract of een gegunde overheidsopdracht
 • Voor het verzenden van uitnodigingen, nieuwsbrieven, bevragingen en voor het opvragen van allerhande informatie op basis van toestemming of contractuele afspraak
 • In het kader van het eigen personeelsbeheer op basis van contractuele- en/of wettelijke verplichtingen.

 

3. Wanneer verstrekken we uw persoonsgegevens aan derden?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met:

 • Belastingautoriteiten en sociale zekerheidsinstanties voor de wettelijke naleving en/of sociale dienstverrichtingstaken
 • Financiële instellingen voor het verwerken van loonbetalingen
 • Externe dienstverleners die betrokken zijn bij loonadministratie en aanverwante diensten. In dit laatste gevallen wordt een verwerkingsovereenkomst op basis van het ontwerp VVSG afgesloten met de betrokken onderaannemer.

Tevens tekenen alle medewerkers en/of aangestelden een vertrouwelijkheidsverklaring.

Verder zullen we door de u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of op basis van een contract of een gegunde overheidsopdracht.

Ook kunnen we persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

 

4. Hoe lang is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zo lang als op basis van de regelgeving is vereist.

 

5. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

We bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. Daarnaast is de toegang tot de website versleuteld m.b.v. TLS en beschermd d.m.v. een firewall en authenticatie systeem.

 

6. Uw rechten

U heeft recht op inzage, recht op correctie of verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht van bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens welke wij of één van onze verwerkers verwerken, recht op vergetelheid, recht op overdraagbaarheid van de gegevens en recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering (conform art. 15 t.e.m. 22 AVG).

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met info@dileoz.com. Of u kan contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: DPO@dileoz.com . Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).